Elections of the President of the Republic of Slovenia, Sunday, October 22, 2017

SLO ElectionsElections of the President of the Republic of Slovenia, Sunday, October 22, 2017

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, NEDELJA 22.10.2017

In the Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 43/17, the Call for the Presidential Elections, to be held on Sunday, October 22, 2017, was published. The day of the announcement of the elections, with which the time limits for the electoral process begin to run, is 21 August 2017.

In the US the presidential elections will be held at the Embassy of the Republic of Slovenia in Washington, DC and the Consulate General of the Republic of Slovenia in Cleveland, OH.

Polls:

Ballot at the Consulate General of the Republic of Slovenia in Cleveland, will be at the following address:
Slovenian Home for the Aged
18621 Neff Road
Cleveland, OH 44119

Ballot at the Embassy of the Republic of Slovenia in Washington, will be at the following address:
2410 California Street, NW,
Washington DC, DC 20008


Both polling stations will be open on the day of the elections between 9 am and 5 pm local time.

Electoral directories:
From 10 September 2017 to 6 October 2017 there will be the electronic display of electoral directories. During this period the voter has the opportunity to check the data in the electoral directory and request corrections of errors or deficiencies such as, the correctness of the entry of the address and the personal name of the voter. Checking must be done in person.
Voting of EXPATRIATES (persons with a permanent address abroad):
The expatriates (Slovene citizens with a permanent address abroad) will receive electoral material containing two official blank ballots and two electoral cards for the first and potential second round of elections.

Expatriates can exercise the right to vote:
A) At the diplomatic and consular representation of the Republic of Slovenia in the country where they are registered in a special electoral register, or
B) By post (all voters who are resident abroad will receive two ballot papers and instructions at their address), or
C) In the Republic of Slovenia (if they are in Slovenia at the time of the elections). Special polls will be opened in Slovenia (OMNIA) for expatriates. Those expatriates who want to vote at the OMNIA polling station must notify their intention to the district electoral commission (administrative unit) or National Election Commission no later than 18 October 2017.

WARNING: The voting material is sent by mail from Slovenia, which means that the timeline of receiving it depends on mail in the USA and we cannot guarantee that all voters will receive the material in time. We also recommend that you send your completed ballot papers to the Consulate General or Embassy. They must arrive by the closure of the polls.

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, NEDELJA 22.10.2017
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22. 10. 2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 21. 8. 2017.
Predsedniške volitve v ZDA bodo potekale na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu, OH in Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu D.C..
Volišča:

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu, bo na naslovu
Slovene Home for the Aged
18621 Neff Road
Cleveland, OH 44119
Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu, na naslovu
2410 California Street, NW,
Washington, DC 20008
Obe volišči bosta na dan volitev odprti med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času.
Razgrnitev volilnih imenikov:
Od 10. septembra 2017 do 6. oktobra 2017 bo potekala elektronska razgrnitev volilnih imenikov. Takrat ima volivec priložnost preveriti podatke v volilnem imeniku in zahtevati popravke napak ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vpogled mora opraviti osebno.
Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev ZZ, razveza,…) je mogoče odpraviti le po postopkih, ki so opisani na naših spletnih straneh.

Glasovanje IZSELJENCEV (osebe s stalnim naslovom v tujini):
Izseljenci (slovenski državljani s stalnim naslovom v tujini) bodo na naslove stalnega prebivališča prejeli volilni material, ki bo vseboval dve uradni prazni glasovnici in dve volilni karti za prvi in morebitni drugi krog volitev.
Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico:
a) na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v državi, kjer so vpisani v posebni volilni imenik, ali
b) po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli dve glasovnici in volilni karti z navodili), ali
c) v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji (upravni enoti) ali Državni volilni komisiji najkasneje do 18. oktobra 2017.
OPOZORILO: Volilni material je poslan po pošti iz Slovenije, kar pomeni, da je pravočasnost prejema le-tega odvisna tudi od pošte v ZDA in ne moremo zagotoviti, da bodo vsi volivci material prejeli pravočasno.
Prav tako priporočamo, da izpolnjene glasovnice pošljete na generalni konzulat ali veleposlaništvo. Prispeti morajo do zaprtja volišč.
Glasovanje ZDOMCEV (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji in se v času izvedbe volitev nahajajo v tujini):
Zdomci lahko volilno pravico uresničujejo:
a) osebno na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem,
b) po pošti iz tujine.
Zdomci, ki želijo voliti na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti morajo svojo namero pravočasno, do 21. septembra 2017, sporočiti Državni volilni komisiji.
Zahtevek za glasovanje v tujini lahko posredujejo:
po pošti na naslov Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
po faksu na št. 011 386 1 43 31 269 ali
po elektronski pošti na naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si (zaradi podpisa mora biti zahtevek skeniran). Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 21. septembra 2017.
OPOZORILO: Volilni material je poslan po pošti iz Slovenije, kar pomeni, da je pravočasnost prejema le-tega odvisna tudi od pošte v ZDA in ne moremo zagotoviti, da bodo vsi volivci material prejeli pravočasno.
Prav tako priporočamo, da izpolnjene glasovnice pošljete na generalni konzulat ali veleposlaništvo. Prispeti morajo do zaprtja volišč.

Zahtevki za glasovanje in dodatne informacije o volitvah so dostopne na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si

Comments are closed.